Tag Archive for: floods

Kairaki Beach Flood Damage at Waimakariri River Mouth

Flood Damage at Kairaki Beach, Kaiapoi

Check out video and photos of the damage caused to Kairaki Beach at the Waimakariri River mouth following the Canterbury floods of 2021.